Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05-00-1362

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Юлия Добрева, България 1431, София, Тел.: 02 9159454, E-mail: jdobreva@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

9100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставки на медицински изделия - компонент от стент-графт - абдоминален цилиндър (abdominal tube) – 2 броя с размери: проксимален диаметър на графта -23мм, дистален диаметър- 23мм, обща покрита дължина-70мм., за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

07/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация за минималните изисквания и документи могат да се намерят на Интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача" - http://svetaekaterina.eu/

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2016  (дд/мм/гггг)