BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

880

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117519043

BG323, СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, булевард България № 15, За: Емил Петков Иванов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2287, E-mail: sou_slivopole@abv.bg, Факс: 08131 2287

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-slivopole.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-slivopole.org/op_7.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45706 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2017 година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15131000, 15240000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 09:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съобразно обявата и документацията

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2016  (дд/мм/гггг)