BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОС 325

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129004492

BG331, ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул. Васил Друмев №73, За: Радко Радев, България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.naval-acad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1617.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69995 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника“ по следните обособени позиции: Позиция 1 – Компютърна конфигурация – тип 1; Позиция 2 – Компютърна конфигурация – тип 2; Позиция 3 – Компютърна конфигурация – тип 3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30200000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

07/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Ценовото предложение на кандидатите не може да надхвърля посочените по долу прагове за съответните позиции, а именно: По позиция 1 до 14835 лв. без ДДС По позиция 2 до 28330 лв. без ДДС По позиция 3 до 26830 лв. без ДДС Участникът да отговаря на изискванията на чл.54 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2016  (дд/мм/гггг)