Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1-17249

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104055066

BG321, Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. П. К. Яворов № 30, За: Диана Иванова Джонгова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622091; 062 618131, E-mail: op@vik-vt.com, Факс: 062 639853; 062 618131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-vt.com/index.php?mod=offers_and_invitations&show=1.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

08/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1) Документацията за участие в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява е публикувана на Профила на купувача, раздел Обяви за събиране на оферти и покани на електронната страница на Възложителя; 2) Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала, стая 203 на административната сграда на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 30 на първия работен ден в 14:00 ч., след изтичане на срока за приемане на офертите. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат за присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители; 3) Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни. В този случай, Възложителят публикува най-късно на следващия работен ден информация за удължаване срока за получаване на оферти на Портала за обществени поръчки при Агенцията за обществени поръчки и на своя Профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/11/2016  (дд/мм/гггг)