Версия за печат

BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-930

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, За: инж. Петър Мутафчиев - директор на дирекция УТ и Марина Герова - гл. експерт Обществени поръчки, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 088 8006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=711.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999.69 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строеж – Смяна на уличната водопроводна мрежа в с. Мусомище, община Гоце Делчев“ Строежът обхваща смяна на уличната водопроводна мрежа: • Клон 11 - ул. „Н. Вапцаров“ о.т.68-135, ф90 с дължина 236,77м; • Главен клон I - ул. „Плиска“ о.т.106-182, ф140 с дължина 182,5м и ул. „Никола Вапцаров“ о.т.135-122, ф125 с дължина 139,32м; • Главен клон II - ул. „Марица“ о.т.58-106, ф110 с дължина 254,93м, ул. „Струга“ о.т.24-46, ф110 с дължина 89,07м и ул. „Пирин“ о.т.46-45, ф110 с дължина 155,18м Общата дължина е 1057,77 м. Водопроводът ще се полага на дълбочина съгласно приложени надлъжни профили. Средната проектна дълбочина е 1,60м. Предвидени са СМР за изкопни работи с извозване на земните маси, подложка от пясък, полагане на полиетиленови тръби в изкоп, монтаж на пожарни хидранти, кранове, монтаж на автоматични въздушници и др., изграждане на сградни отклонения, изпитване плътността на водопровода, дезинфекция, обратно засипване и други.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

12/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2016  (дд/мм/гггг)