Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

07-00-58

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, За: Петя Банева, Николай Пантилеев, България 1040, София, Тел.: 02 9702707, E-mail: p.baneva@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-2016.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на средства за изпитване за лаборатория за изпитване на манометри в сградата в гр. София на адрес: ул. „Проф. П. Мутафчиев“№2 към дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения” (ИСИУС)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

30/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на офертите ще бъде удължен до 17:00 часа на 30.11.2016 г., отварянето ще се състои на 01.12.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б, заседателна зала – 7-ми етаж. На основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Пълен достъп до обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20. ал. 3 от ЗОП и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет страница на Български институт по метрология, раздел Профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2016  (дд/мм/гггг)