Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

80-00-511

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър № 1, За: Мария Динева, Станка Стоянова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124; 056 894163, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bsregion.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bsregion.org/bg/news/index/5/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна администрация Бургас"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител -лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. Бургас, ул. „Цар Петър" № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок - 28.11.2016 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/11/2016  (дд/мм/гггг)