Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-232

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител № 15, За: Василка Петкова, България 1504, София, Тел.: 02 8564210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ“, включващ три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане на имущество“, Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторни превозни средства“ и Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

02/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/11/2016  (дд/мм/гггг)