Версия за печат

BG-Разлог

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12.00-187

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, Община Разлог, град Разлог, ул. Стефан Стамболов № 1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/4619-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по четири проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с четири обособени позиции": Обособена позиция №1: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”; Обособена позиция №2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”; Обособена позиция №3: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”; Обособена позиция №4: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

05/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще се извършва по одобрените проекти на Възложителя по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 07.12.2016 г. в 13:30 часа в Заседателната зала (стая 111) на Община Разлог, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).

Дата на изпращане на настоящата информация

24/11/2016  (дд/мм/гггг)