Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 0882 631490, E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в четири обособени позиции Обособена позиция 1 с предмет: „Изработване на допълнителни функционалности към модулите „Наказателни постановления на физически и юридически лица“ и „Актове за установяване на административни нарушения“, съвместими със системата за деловодство и документооборот“. Обособена позиция 2 с предмет: „Изработване и внедряване на софтуер за дейността на юристите в ДАМТН, съвместим със системата за деловодство и документооборот“. Обособена позиция 3 с предмет: „Изработване и внедряване на софтуер за управление на договорите, съвместим със системата за деловодство и документооборот“. Обособена позиция 4 с предмет: „Изработване и внедряване на софтуер за управление и отчитане на констативните протоколи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместим със системата за деловодство и документооборот“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48600000

Описание:

Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

02/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция без ДДС

Дата на изпращане на настоящата информация

24/11/2016  (дд/мм/гггг)