BG-гр. Долни Дъбник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 824033568

BG411, Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Димчо Дебелянов № 12, За: Добромир Пеев; Шекип Карнобатлъ, Вануату 5870, гр. Долни Дъбник, Тел.: 064 880445, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 064 880449

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ogep-bg.com/bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ogep-bg.com/bg/advertisement.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 29.11.2016 г. от 11.00 часа. Място на отваряне на офертите: гр. Долни Дъбник - 5870, ул. Димчо Дебелянов № 12, административна сграда, тел.: 064/880 445

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2016  (дд/мм/гггг)