Версия за печат

BG-Велики Преслав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0886 404382, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oFA-crL.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на работно облекло и работни обувки за нуждите на ТП "ДГС Преслав“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000, 18831000

Описание:

Работно облекло
Обувки със защитно метално бомбе


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя. Отваряне и разглеждане на офертите на 29.11.2016г. от 13,00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2016  (дд/мм/гггг)