BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16228109

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=37.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна инспекция "Главна инспекция по труда". Услугата ще се извършва в 28-те областни града на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - Централна администрация и дирекции "Инспекция по труда".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90900000, 90911200

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, без жилищните


Срок за получаване на офертите

29/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Оферта та се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя на електронен адрес - http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=37 .

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2016  (дд/мм/гггг)