Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4763

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

BG314, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН, Ул. Сан Стефано № 37, За: Петя Иванова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161121WDkX7833708.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Охрана със СОТ за срок от 24 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Плевен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

29/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2016  (дд/мм/гггг)