Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-484

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=116.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30464.6 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на народни носии, музикални инструменти и материали за работа с деца по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на народни носии (облекла), обувки и знаме“; Обособена позиция №2 „Доставка на музикални инструменти и материали за работа с деца“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18222200, 18814000, 18443100, 35821000, 37310000, 44812400

Описание:

Ансамбли
Обувки с горна част от текстилни материали
Лента за глава
Знамена
Музикални инструменти
Артикули за декорация


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на Проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, ДБФП BG05M20P001-3.001-0055, по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2016  (дд/мм/гггг)