Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

OБ-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-25-Dostavka-modulna-nadstroika.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката се открива за доставка на фабрично нова и неупотребявана модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван за отпушване и почистване на канализация, със самостоятелно задвижване, произведена през 2016 година. В случай, че участникът бъде избран за Изпълнител, същият се задължава да осигури първоначално обучение, свързано с експлоатацията на модулната каналопочистваща надстройка. Доставката да се извърши в срок до 30 (тридесет) работни дни след заявка от Възложителя, франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплати доставката по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършването , представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42924730

Описание:

Устройства за почистване с вода под налягане


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2016  (дд/мм/гггг)