Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: Васил Сайменов- Заместник кмет, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0882282829, E-mail: obsh_sam@mail.bg, Факс: 0359 072260050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6038.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществена поръчка- „ Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков”, включва: - доставка на мултифункционална информационна система за нуждите на МСЗ „Арена Самоков„ община Самоков, която да отговаря на определената от Възложителя техническа спецификация. - монтаж и въвеждането в експлоатация на мултифункционалната информационна система.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48810000

Описание:

Информационни системи


Срок за получаване на офертите

28/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/11/2016  (дд/мм/гггг)