Версия за печат

BG-Луковит

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

66

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

BG315, Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukobit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/176-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“, „Живот” и “Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
“Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 22.11.2016 год. 10:00 часа. Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/11/2016  (дд/мм/гггг)