BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-285

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: Марийка Христозова, България 6900, Крумовград, Тел.: 0885 388372, E-mail: minkru@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-pokani.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изработка и доставка на печатни, информационни и промоционални материали за дейностите по публичност и визуализация на проект: BG16RFOP001-8.003-0017-СО-1 „Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79820000, 22000000

Описание:

Услуги, свързани с печатането
Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

24/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата са осигурени по проект: BG16RFOP001-8.003-0017-СО-1 „Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 25.11.2016 год. от 13:00 часа. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците. Стоките и услугите, предмет на обществената поръчка, попадат в обхвата на Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 от 18.07.2016г. на Министерски съвет. В съответствие с чл. 80, ал. 1 от ППЗОП поръчката се запазва за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2016  (дд/мм/гггг)