BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-289

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: Абидин Хаджимехмед, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7312, E-mail: minkru@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-pokani.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1430 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по публичност и визуализация на проект: BG16RFOP001-2.001-0037-СО-1 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост“ по две обособени позиции: ОП № 1 „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели и изработка и доставка на печатни, информационни и промоционални материали“ - запазена обществена поръчка съгласно чл. 12 от ЗОП и ОП № 2 „Подготовка и провеждане на публични мероприятия и публикации в регионални вестници“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79820000, 22000000

Описание:

Услуги, свързани с печатането
Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

23/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата са осигурени по проект: BG16RFOP001-2.001-0037-СО-1 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 24.11.2016 год. от 09:00 часа. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2016  (дд/мм/гггг)