Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

764

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Ватикана Втора САГБАЛ Шейново, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sheynovo-ag.eu/dosie_SabOffer_Hygie_15.11.2016.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59837 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодично повтарящи се доставки на хигиенни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, по 7 броя обособени позиции и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти


Срок за получаване на офертите

23/11/2016 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Номенклатурите по обособени позиции: № 1 Перилни и почистващи препарати /от 1 до 13/; № ІІ Сапун /от 1 до 4/; № ІІІ Големи и малки пликове за смет от полиетилен /от 1 до 6/; № V Кофи; № VІ Непромокаеми дрехи и № VІІ Малки контейнери /от 1 до 2/са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП и възложителят е отделил като запазена поръчка доставката на тези стоки, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чията основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Дата и час на отваряне на офертите: 24.11.2016год., 12.30 часа Място на отваряне на офертите: Сградата на Втора САГБАЛ – Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ №19.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2016  (дд/мм/гггг)