Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Придобиване на лиценз на програмен продукт - Production Mapping и Defence Mapping в среда ArcGIS 10.2 или еквивалент - 1(един) брой лиценз

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000, 48300000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността


Срок за получаване на офертите

22/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място на изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на Възложителя, качени в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП 6. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 7. Отваряне на офертите - на 24.11.2016г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2016  (дд/мм/гггг)