BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски №8, За: инж. Христина Джамбова - ст. експерт Служба Обществени поръчки, България 1756, София, Тел.: 02 8163138, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/315.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Абонаментна доставка през 2017 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София” Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания през 2017 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 4 200.00 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2: Абонаментна доставка на други чуждоезикови периодични издания през 2017г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 22 000.00 лв. без ДДС. Обособена позиция № 3: Абонаментна доставка на руски периодични издания през 2017 г. за нуждите на БИЦ и Ректората. Обща максимална цена в размер на: 6 000.00 лв. без ДДС. Обособена позиция № 4: Абонаментна доставка през 2017г. на база данни online Taylor & Francis, включваща Science and Technology Library, за нуждите на Библиотечно- информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 11 000.00лв. без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 22200000, 22210000, 22211000, 22211100, 22212000, 22212100, 22213000, 48000000, 48600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания
Вестници
Специализирани списания
Официални вестници, включително Държавен вестник
Периодика
Периодични издания
Илюстровани списания
Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

24/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на постъпилите оферти ще се проведе на 25.11.2016г. /петък/ от 10,00 ч. в сграда А - Ректорат на ХТМУ, ет. 2, стая 234.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2016  (дд/мм/гггг)