Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-227

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски Университет Св. Климен Охридски, бул. Цар Освободител № 15, За: Ирена Георгиева, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на пожароизвестителни системи“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2016  (дд/мм/гггг)