BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов; Илияна Жекова, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2016/sbirane-na-oferti-s-obyava-2016-0004.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68170 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции. Обществената поръчка има следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на специализирана хартия за принтер ,,КРМ150”; Обособена позиция № 2 – Доставка на специализирана хартия за фискален принтер ,,Custom TL60F ISL753KL”; Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирана хартия за фискален принтер ,,Custom TG1260F ISL754KL”; Обособена позиция № 4 – Доставка на специализирана хартия за принтер ,,Custom PRT80III”; Обособена позиция № 5 – Доставка на специализирани материали - ленти (ролки) за картов принтер модел ,,Datacard SD260” и почистващи писалки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22993000

Описание:

Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2016  (дд/мм/гггг)