Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Атанаска Кръстева; Динко Илчев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dpshumen.bg/obyva-zastr-mps-2016-2017.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуга по застраховка на движимо имущество – МПС, собственост на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и териториални поделения за срок до влизане в сила на решението по обжалваната открита процедура по ЗОП идентификационен № 02711-2016-0067 , но не по-късно от една година считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на прогнозния ресурс(което събитие настъпи първо) , съгласно приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената документация за участие, като се включват следните видове застраховки: „Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66514110

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя Отваряне и разгеждане на офертите на 22.11.2016г от 11,00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2016  (дд/мм/гггг)