Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

=========================

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Бълграски институт по метрология, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, За: Петя Банева,Ангел Велков, България 1040, София, Тел.: 02 9702707; 02 9702738, E-mail: p.baneva@bim.government.bg, Факс: 02 8735272; 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-2016.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Демонтаж на стара асансцорна уредба, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова асансьорна уредба за сградата на Български институт по метрология

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416100

Описание:

Асансьори за хора


Срок за получаване на офертите

18/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.11.2016 г.от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б, заседателна зала – 7-ми етаж. На основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че в указания срокса получени по-малко от три оферти, на основание на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 17:00 часа на 24.11.2016 г. и отварянето ще се състои на 25.11.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, заседателна зала-7-ми етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/11/2016  (дд/мм/гггг)