BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

14-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, Ватикана 4000, Пловдив, Тел.: 00359 032643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1205.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ Пловдив, по следните групи: Група №1: Месо и месни продукти Група №2: Мляко и млечни продукти Група №3: Масла и мазнини Група №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Група №5: Яйца Група №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Група №7: Картофи, кореноплодни и варива Група №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Група №9: Други хранителни продукти Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на УХТ Пловдив, по 9 групи стоки. Групите и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация . Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване или надвишаване при изпълнението на договора. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е до 70 000,00лв. (седемдесет хиляди) лева без ДДС, която стойност се явява и максимална стойност за доставка на хранителните продукти .Ценовото предложение(Образец №6 на участниците представя началните единични крайни цени на всеки артикул от групата и обявените общо за групата отстъпки и надценки постоянни за целия срок на договора. За да се извърши промяна на цените на доставяните продукти от първоначално договорените, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подава искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружено с актуална информация от „САПИ" ЕООД, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква за своя сметка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15100000, 15500000, 15400000, 15200000, 03142500, 15600000, 03220000, 15870000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Птичи яйца
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хранителни подправки и сосове


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците представят в ценовото си предложение единични крайни цени за всички артикули по групи доставни изделия и общите за групата размери на постоянните за договора отстъпки и надценки. Не представянето на ценово предложение по някоя група и/или отделен продукт от коя да е група, е основание на Възложителя да отстрани офертата на участника от оценка. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив - 4000, бул. "Марица" № 26, в срок до 16,00 часа на 21.11.2016г. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката . Всеки участник трябва да представи оферта за доставката на деветте групи продукти и всички включени в тях отделни номенклатурни единици-продукти, съгласно Техническите спецификации. Оферта, неотговаряща на това изискване на Възложителя, ще се приема за неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявана и класирана

Дата на изпращане на настоящата информация

11/11/2016  (дд/мм/гггг)