Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-24bdquoDostavka-i--montazh-na-rezervoar-s-vmestimost-100-kub-m-v-s-Boikovo-Obshtina-Rodopirdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб. м с оглед необходимостта от осигуряване на допълнителни количества вода за с. Бойково, Община Родопи, за срок до изпълнение на поетите задължения от страните, но не повече от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44611500 (AA11)

Описание:

Резервоари за вода (Стомана )


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/11/2016  (дд/мм/гггг)