Версия за печат

BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция ТУЕПМР, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 07727 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е доставка на употребяван багер - челен товарач за нуждите на Община Ковачевци. 8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (минимални изисквания): ДВГ и задвижване : Мощност на ДВГ – 100 к.с. Работен обем – 4300 см3 Максимална мощност при обороти – Макс 2200 об/мин Максимален въртящ момент – мин.430 Nm Вид гориво – дизел Обем на резервоара за гориво – стандартен Трансмисия : Колесна формула – 4х4 Скоростна кутия – Автоматична Брой на предавките – стандартни Минимална скорост на движение – мин. 40 km/h Съединител – стандартен Спирачна система – многодискови спирачки в маслена баня с хидравлично задействане Кормилна уредба – тип хидравличен усилвател Заключване на задния диференциал на 100 % - да Електрическа система : Фарове, стопове, мигачи – да Работни светлини – минимум 2 предни, 2 задни Авариен режим на мигачите – да Звуков сигнал при заден вход – да Звуков или светлинен сигнал при авария на някой от важните работни агрегати – Трансмисия, ДВГ, Хидравлична система Кабина : Конструкция, защитаваща оператора при преобръщане на машината и падащи предмети – стандарт Врати за достъп – 2 броя – лява и дясна Отварящи се прозорци на вратите – 2 броя – лява и дясна врата Чистачки на стъклата – да – предна и задна Външни огледала за обратно виждане – 2 Броя – лявои дясно Климатик – да Изнесена тръба на шумозаглушителя при дясната колона на кабината за подобрена видимост – да Индикатори - ДВГ, Трансмисия, филтри – да Моточасовник – да Оборотомер – да Челен товарач : Паралелно повдигащи рамена (автоматично хоризонтиране на кофата при повдигане) – да Хидравлични цилиндри за повдигане на товаръчната кофа – мин. 2 броя Хидравлични цилиндри за въртене на товаръчната кофа – мин. 2 броя Система против люлеене на кофата при транспорт – да Товароподемност на кофата при максимално издигане – мин 3500 кг. Откъртваща сила на предната кофа – мин. 60kN Височина на изсипване при максимален ъгъл на кофата – мин. 2800 mm Ъгъл на изсипване на товара – мин. 450 Кофа – мин. 1,03 м3 отваряема със зъби Багерно устройство : Телескопично удължение на багерна стрела – да Извита багерна стрела за улеснено товарене – стандарт Линия за прикачни съоръжения (хидравличен чук) – да Управление на багерното устройство – с джойстици Минимална дълбочина на копане с телескопично удължение на багерната стрела – мин. 5,65 м Копаеща сила на багерната кофа – мин.63 kN Ъгъл на въртене на багерната стрела – мин.1800 Ъгъл на въртене на багерната кофа – мин. 2050 Напречно изместване на багерната стрела – да Багерна кофа със зъби – стандарт Хидравлична система : Хидравлична помпа – стандарт Дебит на хидравличната помпа – мин.163 Налягане в хидравличната система – мин.250

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43210000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи


Срок за получаване на офертите

18/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Не] Икономическо и финансово състояние: [Не] Технически и професионални способности: 1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Забележка: Под доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира доставка на строителна техника – нова и/или употребявана. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, технически и професионални способности, техническо и ценово предложение. Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. Всеки участник има право да представи само една оферта. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя и приложените образци на документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2016  (дд/мм/гггг)