Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов; Илияна Жекова, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2016/sbirane-na-oferti-s-obyava-2016-0003.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на токоснемащи материали; Обособена позиция № 2: Доставка на материали и поддържащи елементи за въздушно – контактна мрежа /ВКМ/; Обособена позиция № 3: Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31200000

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество


Срок за получаване на офертите

15/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

- Минимални изисквания за допустимост на участниците: - Участникът да има изпълнен поне един договор за доставки с предмет идентичен или сходен* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се с представяне на Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка. - Показатели за оценка и относителната им тежест в комплексната оценка: I. Първи Показател: „ОБЩА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” – „ОПц”. II. Втори Показател: ,,СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНИ РЕЗЕРВНИ МАТЕРИАЛИ” – ,,Тд”. III. Трети показател: ,,СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ДЕФЕКТНИ /РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАЯВЕНИТЕ/ МАТЕРИАЛИ” – ,,Тп”.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2016  (дд/мм/гггг)