BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2750

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Димчева Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-34.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

5834 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ОБЕКТ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В ГР. ГУРКОВО”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45421000

Описание:

Монтажни работи на дограма


Срок за получаване на офертите

22/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху плика се изписва: АДРЕС: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, сграда на общинска администрация- Гурково, етаж 2, стая 10. За участие в обществена поръчка чрез събиране на оберти с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ОБЕКТ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В ГР. ГУРКОВО”. Върху опаковката следва да бъдат посочени: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес; наименование на поръчката: Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2016  (дд/мм/гггг)