Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03-10-182

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б.Николова; М. Шумкова, България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0888 278277, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-na-tehnicheski-gazove-za-nujdite-na-bdj-putnicheski-prevozieood-za-trigodishen-period.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69812 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на технически газове за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за тригодишен период 2016/2019г. по седем обособени позиции”: - обособена позиция №1 – "Доставка на кислород" - 4857,6 м, съгласно Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество на Възложителя -Приложение № 1 към обявата; - обособена позиция №2 - "Доставка на ацетилен" - 2010 кг, съгласно Техническа спецификация за доставка на ацетилен, технически на Възложителя – Приложение № 2 към обявата; - обособена позиция №3 - "Доставка на въглероден диоксид" - 3630 кг, съгласно Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид, втечнен, второ качество на Възложителя – Приложение № 3 към обявата; - обособена позиция №4 - "Доставка на пропан бутан" - 2130 кг, съгласно Техническа спецификация за доставка на пропан бутан на Възложителя – Приложение № 4 към обявата. - обособена позиция №5 - "Доставка на фреон R 134а" - 1488 кг, съгласно Техническа спецификация за доставка на фреон R 134 а на Възложителя - Приложение № 5 към обявата; - обособена позиция №6 - "Доставка на фреон R 407с" - 165 кг, съгласно Техническа спецификация за доставка на фреон R 407с на Възложителя -Приложение № 6 към обявата; - обособена позиция №7 – "Доставка на технически азот " - 529,2 м, съгласно Техническа спецификация за доставка на азот, газообразен, технически на Възложителя – Приложение №7 към обявата

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24110000

Описание:

Газове с промишлена употреба


Срок за получаване на офертите

10/11/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 11.11.2016 г., 13,00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2016  (дд/мм/гггг)