Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

07-00-53

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Бълграски институт по метрология, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, За: Петя Банева, Ангел Велков, България 1040, София, Тел.: 02 9702707, E-mail: p.baneva@bim.government.bg, Факс: 02 9702777;02 8735272

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-2016/izvarshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-pomeshteniya-v-sgradata-na-balgarski-institut-po-metrologiya-bim-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-ремонтни работи на помещения в сградата на Български институт по метрология /БИМ/, гр. София, бул. „д-р Г.М. Димитров „№52 Б

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.11.2016 г.от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б, заседателна зала – 7-ми етаж. На основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че в указания срокса получени по-малко от три оферти, на основание на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 17:00 часа на 25.11.2016 г. и отварянето ще се състои на 28.11.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, заседателна зала-7-ми етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/11/2016  (дд/мм/гггг)