Версия за печат

BG-Несебър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540172

BG341, ТП ДЛС НЕСЕБЪР, ул.Дюни 21, За: Милен Трендафилов, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 43383, E-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com, Факс: 0554 42669

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsnesebur.uidp-sliven.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/400.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служители на "ЮИДП" ДП ТП "ДЛС Несебър", предвидени в Наредба № 3/ 1987 год. за задължителните и периодични прегледи на работниците.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

14/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителя не предвижда участие на подизпълнители за изпълнението на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/11/2016  (дд/мм/гггг)