Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-2149

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, За: Валя Тодорова Организатор учебна, материална и складова база, НСА“Васил Левски“, България 1700, София, Тел.: 0893 398151, E-mail: valia_totorova2004@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Комплексното вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


Срок за получаване на офертите

14/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/11/2016  (дд/мм/гггг)