Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10850-4522

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис Трети 136, За: Радослав Станчев - ръководител на проект BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406473, E-mail: r.stanchev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/29_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

61021 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Разработване на Интернет приложение на Българският природен индекс“ и е във връзка с изпълнението на дейност №4 по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS). Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се създаде интернет приложение с публичен и регистриран достъп с база данни като се осъществи интеграция със софтуерното приложение с отворен код R.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48220000

Описание:

Софтуерни пакети за интернет и интранет


Срок за получаване на офертите

15/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/11/2016  (дд/мм/гггг)