Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-450

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=112.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

14000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Свищов със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Снегопочистване и опесъчаване на общински път с. Овча Могила – с. Драгомирово - 8,645 км.”; Обособена позиция №2 „Снегопочистване и опесъчаване на общински път с. Овча Могила – с. Морава - 4,250 км.”; Обособена позиция №3 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път с. Червена – с. Овча Могила (начален пункт границата между село Червена и село Варана, краен пункт стопански двор в северната част на село Овча Могила) - 7,955 км.”; Обособена позиция №4 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път с. Деляновци – с. Морава (от главен път І-3, село Деляновци ІV 30014 - с. Морава до път ІІІ –353) - 8,550 км.”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

10/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/11/2016  (дд/мм/гггг)