Версия за печат

BG-Берковица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ГИ - 35

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство-Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161103TcuI7730586.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изработване на рекламни материали за нуждите на ТП ДГС Берковица". Включва: 150 бр. работни календари - три секции с три месеца, 50 бр. химикалки с плътно тяло и гумирана грип зона, 20 бр. луксозни химикалки с метален корпус. На рекламните материали да бъдат изписани: наименованието, логото, адреса и телефоните за контакти на Възложителя, както и да бъдат поставени илюстрации върху календарите. Уникален номер на поръчката: 20161103TcuI7730586

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000, 30199792

Описание:

Рекламни печатни материали
Календари


Срок за получаване на офертите

11/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 14.11.2016 г. от 11:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Берковица”, намираща се на адрес : гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, ет. 2. Офертата следва да бъде изготвена по утвърдения от възложителя образец, към която да бъдат приложени следните документи: 6.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), справка от ТР, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от лична карта, когато участникът е физическо лице. 6.2. Оферта –( Приложение № 1) 6.3. Предложение за изпълнение на поръчката по образец -(Приложение №2). 6.4. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя - (Приложение №3) 6.5. Декларации: Приложение № 4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5, 7 от ЗОП Приложение № 5 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Приложение № 6 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители Приложение № 7 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 6.6. Попълнен и подпечатан проект на договор, с административни данни на участника, без попълнени цени (Приложение № 8). 6.7. Нотариално заверено пълномощно – копие или оригинал. Поръчката е запазена за специализирани предприятия/кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/11/2016  (дд/мм/гггг)