Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-23bdquoDostavka-na-rachni-mehanichni-i-elektromehanichni-instrumenti-bravi-katinari-i-prisposobleniya-po-primerna-spetzifikatziyardquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена към обявата Примерна техническа спецификация, периодично, след получаване на писмена заявка от Възложителя, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, франко складова база на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка следва да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Поръчката е за период от 1 (една) година считано от 07.01.2017 г. и подписване на договор с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършването , представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42652000, 44521000, 44512000

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Различни катинари и брави
Различни ръчни инструменти


Срок за получаване на офертите

09/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/11/2016  (дд/мм/гггг)