Версия за печат

BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161101fpuc7702634.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на 10 броя стенни климатици тип „мулти сплит система” и „сплит система” за работни помещения в административната сграда и кантон 4-ти километър на ТП ДГС „Никопол”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации


Срок за получаване на офертите

07/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час за отваряне на офертите: 08.11.2016г. от 09:00 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ТП - ДГС Никопол, гр.Никопол, ул.„Васил Левски” № 27

Дата на изпращане на настоящата информация

01/11/2016  (дд/мм/гггг)