BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

78

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска, За: Цвета Попова - Секретар, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/2016-04-05-14-54-27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2016г.-2017г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В обхвата на поръчката е територията на Община Мирково - с. Мирково, с. Буново, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица. Прогнозната дължина в км. за еднократно зимно поддържане във всички населени места на общината е, както следва: - Снегопочистване на общинска пътна мрежа в едната посока на платно – 24,9 км.; - Снегопочистване на улична мрежа в едната посока на уличното платно – 19,40 км.; - Опесъчаване на общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа – 32,20 км.; - Опесъчаване на улична мрежа – 28,40 км.; Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 08.11.2016 г., час: 10:00 часа Място на отваряне на офертите: обл. Софийска, общ. Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, втори етаж, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2016  (дд/мм/гггг)