Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-2353

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на ИА ЕСМИС”, обособена в три позиции: Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС”; Обособена позиция №2: „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС”; Обособена позиция №3: „Сключване на застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА ЕСМИС”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000, 66515000, 66514110

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е подпомагане и обезпечаване дейността на служебния автопарк на ИА ЕСМИС чрез сключване на задължителни застраховки „Гражданска отговорност” (ГО); застраховки „Каско” и „Злополука на местата” с цел покриване на рискове – кражба, пътнотранспортно произшествие, пожар и други случайни събития; както и управлението на редица обекти и имущество, които съгласно действащата в Република България нормативна уредба задължително подлежат на застраховане. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проекти на договори за отделните обособени позиции и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя. Минималните изисквания, на които следва да отговарят предложените от участниците застраховки по съответните обособени позиции, както и обемът на поръчката, срокове, условия, общите и специфични изисквания относно изпълнението, са подробно описани в техническата спецификация и приложения А и Б към нея - част от документацията към обявата. Един участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Няма ограничение в броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Отварянето на офертите ще се състои на 07.11.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2016  (дд/мм/гггг)