Версия за печат

BG-СЛИВЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9057620

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ № 1А, За: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР, България 8801, СЛИВЕН, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ПО ОПИС НА ЦСМП- СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЯХ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 2016 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация по предмета на ОП да бъде получена на тел: 044/62-40-50. Документацията за ОП е публикувана и маже да бъде изтеглена на сайта на възложителя: http://csmp-sliven.com/

Дата на изпращане на настоящата информация

28/10/2016  (дд/мм/гггг)