Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000312402

BG312, Природо-математическа профилирана гимназия „Св.Кл. Охридски“, гр. Монтана, ул. Юлиус Ирасек №7, За: Наташа Велкова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 305756, E-mail: pmgmontana@abv.bg, Факс: 096 305756

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmgmontana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа


Срок за получаване на офертите

31/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/10/2016  (дд/мм/гггг)