Версия за печат

BG-Годеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1050

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161026LHXS7677306.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка на рекламни материали за нуждите на ТП ДГС Годеч. Поръчката е разделена в две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Изработка на 100 бр. рекламни календари с прогнозна стойност 350 лева без ДДС и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Изработка на 100 бр. рекламни химикалки с прогнозна стойност 250 лева без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000, 30199792

Описание:

Рекламни печатни материали
Календари


Срок за получаване на офертите

10/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена и е разделена в две обособени позиции - изработка на рекламни календари - 100бр. /обособена позиция №1/ и изработка на рекламни химикалки - 100бр. /обособена позиция №2/. Един участник може да подаде оферти и за двете обособени позиции, като документите се оформят съгласно указанията, качени в Профила на купувача. Поръчката е запазена за специализирани предприятия/кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да подават и други лица, но техните оферти ще бъдат разгледани само ако няма допуснати кандидати по чл.12, ал.1 от ЗОП. При подаване на офертата следва стриктно да се съблюват правилата за предлаганата цена, като сумата следва да НЕ надвишава общото прогнозно количество на поръчката. Сумата по отделните позиции също следва да НЕ надвишава обявената прогнозна стойност за всяка конкретна обособена позиция. Когато един участник е подал оферта и за двете обособени позиции, общата сума, която е дал за двете обособени позиции следва да не надвишава 600 /шестотин/ лева. Офертите ще бъдат отворени на 11.11.2016г. в 10:00 в Административната сграда на ТП ДГС Годеч на пл. Свобода №3, ет.3. Възложителят ще удължи срока в случаите, упоменати в чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, по съответния ред.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2016  (дд/мм/гггг)