Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000012561

BG413, Първо основно училище Кочо Мавродиев, ул. „Тракия“ №1, За: Севда Георгиева, България 2850, Петрич, Тел.: 0745 60631, E-mail: kochomavrodiev@abv.bg, Факс: 0745 60632

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kochomavrodiev.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kochomavrodiev.com/porachki.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително, и Обособена позиция 2: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15811000, 15813000, 15100000, 15220000, 15500000, 15800000, 15894210

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хлебни изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Ястия за училища


Срок за получаване на офертите

04/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2016  (дд/мм/гггг)