Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-02-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, Вануату 1797, София, Тел.: 088 2631490, E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30190000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

08/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от максималната стойност на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2016  (дд/мм/гггг)