Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

508

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: инж.Христо Янев, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 98701

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161026nSta7668672.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ДГС Своге за срок от 12 месеца", включваща доставка на кафява захар 0,500 гр./кутия/, кафява захар 2 гр. /пакетче/, бяла захар 2 гр./пакетче/, сладки 200 гр., сладки 500 гр., шоколадови бонбони 126 гр., шоколадови бонбони 306 гр., кола 2л., фанта 2л., спрайт 2л., тоник 2л., натурален сок 1 л., минерална вода 1,500л., минерална вода 0,500 л., минерална вода 11л., ядки бадеми 0,200гр., фъстъци 0,200 гр., кашу 0,200 гр., билков чай филтър без конец 20 бр. в кутия, пчелен мед на пакетчета 15гр.х30 бр., кафе експресо капсула, течна сметана за кафе-10 бр. в пакет, суха сметана за кафе 2 гр., нескафе 3в1 /класик/17,5гр. за брой, кафе Lavazza 250 гр.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15860000, 15840000, 15830000, 15980000

Описание:

Различни хранителни продукти
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Какао; шоколадови и захарни изделия
Захар и свързани с нея продукти
Минерални води и безалкохолни напитки


Срок за получаване на офертите

14/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В процедурата може да участва всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения които притежават удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и/или хладилно помещение, обхващащо всички групи храни , издадено от Областна дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ. Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката. Предлаганите артикули да са в срок на годност. Участниците следва да притежават и да представят следното:кадрови ресурс – служител/ служители за изпълнение на поръчката, които да отговарят за извършване на доставките и да бъдат ангажирани през целия период на изпълнение /посочват се лицата пряко ангажирани с дейността/. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като няма ограничения в количеството и стойността на всяка отделна доставка /т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност/; Възложителят отстранява от участие участник, който е: -осъден с влязла в сила присъда, за: а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. -има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен. -има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен. - се установи неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. -е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. -не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и др. съгл. документацията.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2016  (дд/мм/гггг)