BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

13-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, Ватикана 4000, Пловдив, Тел.: 00359 032643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1203.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ Пловдив, по следните групи: Група №1: Месо и месни продукти Група №2: Мляко и млечни продукти Група №3: Масла и мазнини Група №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Група №5: Яйца Група №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Група №7: Картофи, кореноплодни и варива Група №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Група №9: Други хранителни продукти Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на УХТ Пловдив, по 9групи стоки. Групите и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация обявата. Описаните количества продукти са прогнозни за една година и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване или надвишаване при сключване на договор. Количествата и прогнозните цени служат за определяне на класирането на участниците. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 51 600 лв. (петдесет и една хиляда и шестстотин) лева без ДДС, която стойност се явява и максимална стойност за офериране от участниците при подаване на оферта за всички групи за доставка.Ценовото предложение(Образец №6 на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща прогнозна стойност на поръчката. Оферти, надвишаващи посочената максимална обща стойност на обществената поръчка, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. Група №1:„Месо и месни продукти" 18 000 лв. (осемнадесет хиляди) без ДДС; Група №2: "Мляко и млечни продукти"- 5 800,00.лв. (пет хиляди и осемстотин лева / без ДДС. Група №3:“ Масла и мазнини“- 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева /без ДДС. Група №4 "“ Риба, рибни продукти и други морски храни“- 1300,00 лв. хиляда и триста лева /без ДДС. Група №5 "“ Яйца“- 1 650,00 лв. (хиляда и шестстотин и петдесет лева/ без ДДС. Обособена позиция № 6 “ Зърнени храни и храни на зърнена основа“-2 750,00 лв. (две хиляди седемстотин и петдесет) без ДДС. Група №7:“Картофи, кореноплодни и варива “- 2 600,00 лв. (две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. Група №8 “ Плодове, зеленчуци и продукти от тях“, общо за четирите годишни сезона - 8 000 .лв. (осем хиляди лева ) без ДДС. Група №9“ Други хранителни продукти“- 9 000,00 лв. (девет хиляди лева) без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15100000, 15500000, 15400000, 15200000, 03142500, 15600000, 03220000, 15870000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Птичи яйца
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хранителни подправки и сосове


Срок за получаване на офертите

03/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците представят ценово предложение за всички групи доставни изделия. Не представянето на ценово предложение по някоя група и/или отделен продукт от коя да е група, е основание на Възложителя да отстрани офертата на участника от оценка. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив - 4000, бул. "Марица" № 26, в срок до 16,00 часа на 03.11.2016г. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката . Всеки участник трябва да представи оферта за доставката на деветте групи продукти и всички включени в тях отделни номенклатурни единици-продукти, съгласно Техническите спецификации. Оферта, неотговаряща на това изискване на Възложителя, ще се приема за неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявана и класирана Офертата на участник, която не съдържа Предложение за изпълнение на поръчката по описания в обявата образец, или представеното към нея Предложение не отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката по тази обява, ще се приема за неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявана и класирана.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2016  (дд/мм/гггг)